free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Japan's Prime Ministers
From Richard Tames' "A Traveller's History of Japan", pp 242-4

NamePartyTerm
Ito Hirobumi (1st time)1885-88
Kuroda Kiyotaka1888-89
Yamagata Aritomo (1st time)1889-91
Matsukata Masayoshi (1st time)1891-92
Ito Hirobumi (2nd time)1892-96
Matsukata Masayoshi (2nd time)1896-98
Ito Hirobumi (3rd time)1898
Okuma Shigenobu (1st time)Kenseito1898
Yamagata Aritomo (2nd time)1898-1900
Ito Hirobumi (4th time)Seiyukai1900-01
Katsura Taro (1st time)1901-06
Saionji Kimmochi (1st time)Seiyukai1906-08
Katsura Taro (2nd time)1908-11
Saionji Kimmochi (2nd time)Seiyukai1911-12
Katsura Taro (3rd time)1912-13
Yamamoto Gonnohyoe (1st time)1913-14
Okuma Shigenobu (2nd time)1914-16
Terauchi Masatake1916-18
Hara TakashiSeiyukai1918-21
Takahashi KorekiyoSeiyukai1921-22
Kato Tomosaburo1922-23
Yamamoto Gonnohyoe (2nd time)1923-24
Kiyoura Keigo1924
Kato TakaakiKenseito1924-26
Wakatsuki Reijiro (1st time)Kenseito1926-27
Tanaka GiichiSeiyukai1927-29
Hamaguchi OsachiMinseito1929-31
Wakatsuki Reijiro (2nd time)Minseito1931
Inuki TsuyoshiSeiyukai1931-32
Saito Makoto1932-34
Okada Keisuke1934-36
Hirota Koki1936-36
Hayashi Senjuro1937
Konoe Fumimaro (1st time)1937-39
Hiranuma Kiichiro1939
Abe Nobuyuki1940
Yonai Mitsumasa1940
Konoe Fumimaro (2nd time)1940-41
Konoe Fumimaro (3rd time)1941
Tojo Hideki1941-44
Koiso Kuniaki1944-45
Suzuki Kantaro1945
Higashikuni Naruhiko1945
Shidehara Kijuro1945-46
Yoshida Shigeru (1st time)Jiyuto1946-47
Katayama TetsuShakaito1947-48
Ashida HitoshiMinshuto1948
Yoshida Shigeru (2nd time)Jiyuto1948-49
Yoshida Shigeru (3rd time)Jiyuto1949-52
Yoshida Shigeru (4th time)Jiyuto1952-53
Yoshida Shigeru (5th time)Jiyuto1953-54
Hatoyama Ichiro (1st time)Minshuto1954-55
Hatoyama Ichiro (2nd time)Minshuto1955
Hatoyama Ichiro (3rd time)Jiyu-Minshuto1955-56
Ishibashi TanzanJiyu-Minshuto1956-57
Kishi Nobusuke (1st time)Jiyu-Minshuto1957-58
Kishi Nobusuke (2nd time)Jiyu-Minshuto1958-60
Ikeda Hayato (1st time)Jiyu-Minshuto1960
Ikeda Hayato (2nd time)Jiyu-Minshuto1960-63
Ikeda Hayato (3rd time)Jiyu-Minshuto1963-64
Sato Eisaku (1st time)Jiyu-Minshuto1964-67
Sato Eisaku (2nd time)Jiyu-Minshuto1967-70
Sato Eisaku (3rd time)Jiyu-Minshuto1970-72
Tanaka Kakuei (1st time)Jiyu-Minshuto1972
Tanaka Kakuei (2nd time)Jiyu-Minshuto1972-74
Miki TakeoJiyu-Minshuto1974-76
Fukuda TakeoJiyu-Minshuto1976-78
Ohira Masayoshi (1st time)Jiyu-Minshuto1978-79
Ohira Masayoshi (2nd time)Jiyu-Minshuto1979-80
Suzuki ZenkoJiyu-Minshuto1980-82
Nakasone YasuhiroJiyu-Minshuto1982-87
Takeshita NoburoJiyu-Minshuto1987-89
Uno SosukeJiyu-Minshuto1989 (2 months only)
Kaifu ToshikiJiyu-Minshuto1989-1991
Miyazawa KenjiJiyu-Minshuto1991-